Berkshire Hathaway กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

การเคลื่อนตัว 10.37% ในช่วง 20 วันของ Berkshire Hathaway ดูค่อนข้างชัดเจน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment