USDSEK đang tiến gần đường giá 9.0627 quan trọng

USDSEK đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 16 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment