DOWJONES 30 đang tiến gần đường giá 35881.8008 quan trọng

DOWJONES 30 đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 3 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 10 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment