EURNOK đang tiến gần đường giá 10.1410 quan trọng

EURNOK đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 2 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 12 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment