EU Stocks 50 chạm đường giá quan trọng

EU Stocks 50 đã phá vỡ 3788.3000 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, EU Stocks 50 có thể tiến gần mức 3740.3401 trong vòng 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment