France 40 – đang tiến gần đến đường giá tâm lý

France 40 đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 23 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment