Aave có thể chạm mức hỗ trợ

Aave đang tiến tới một đường hỗ trợ mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, vì vậy ở giai đoạn này, không rõ liệu nó sẽ phá vỡ đường này hay bật lên như trước đây. Nếu Aave tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể chứng kiến nó chạm mức 52.9624 trong vòng 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment