Bitcoincash chạm đường giá quan trọng

Bitcoincash đã phá vỡ 109.0400 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Bitcoincash có thể tiến gần mức 106.3040 trong vòng 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment