Aave chạm đường giá quan trọng

Aave đã phá vỡ 59.9800 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ. Nếu xu hướng mới này tiếp diễn, Aave có thể tiến gần mức 56.1470 trong vòng 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment