DASH – tiến gần mức kháng cự của Mô hình Hình chêm Hướng lên

DASH đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, chúng ta có thể chứng kiến phá vỡ đường này hoặc bật trở lại mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 23 giờ gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng 7 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment