Netherlands 25 กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใด?

หลังจากเกิดแท่งเทียน bearish 6 แท่งติดต่อกันในช่วง 9 วัน คุณอาจเริ่มพิจารณาว่า Netherlands 25 กำลังเคลื่อนตัวไปที่ใดต่อไป มันจะเป็นแนวโน้มลงต่อไปหรือจะกลับตัวไปในทิศทางก่อนหน้านี้


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment