Có thể có sự phục hồi cuối cùng trên Italy 40.

Italy 40 đang hướng tới 24707.0000 và có thể chạm điểm này trong vòng 11 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, và lần này có thể không khác gì, kết thúc bằng sự bật lên thay vì bứt ra. Nếu sự bứt ra không xảy ra, chúng ta có thể thấy sự thoái lui trở lại mức hiện tại.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment