IOTA tiến gần mức hỗ trợ của Mô hình Kênh đi Xuống

IOTA đang tiến gần đường hỗ trợ của Mô hình Kênh đi Xuống. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 13 ngày gần đây nhất. Nếu nó chạm đường này một lần nữa, nó sẽ làm như vậy trong 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment