PLATINUM sắp chạm đường giá quan trọng

PLATINUM đang tiến gần một đường của 987.5300 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu PLATINUM tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể hy vọng nó sẽ chạm mức 987.5300 trong vòng 16 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment