Sự khởi đầu có thể của xu hướng giảm trên Airbnb

Airbnb đã phá vỡ một đường của 99.56. Nếu sự bứt ra này đúng, chúng ta hy vọng giá của Airbnb sẽ chạm 95.53 trong vòng 9 giờ tiếp theo. Nhưng đừng vội giao dịch, nó đã từng chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy bạn có thể nên xác nhận sự bứt ra trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment