Amazon.com – chạm đường giá tâm lý

Amazon.com đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 20 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 90.77 trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment