NEO กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

NEO ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 7.74% จาก 6.33 ไปยัง 6.82 ในช่วง 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment