Alibaba กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Alibaba ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 9.16% จาก 63.95 ไปยัง 69.81 ในช่วง 5 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment