Aave đã phá vỡ mức hỗ trợ

Aave đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này ít nhất hai lần trong 9 ngày gần nhất. Sự bứt ra này có thể cho thấy khả năng di chuyển tới mức 77.7074 trong 2 ngày tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment