Bank of America กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Bank of America ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 11.44% จาก 30.16 ไปยัง 33.61 ในช่วง 5 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment