Berkshire Hathaway đã phá vỡ đường giá 265.55 quan trọng

Berkshire Hathaway đã phá vỡ đường hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 14 ngày gần nhất. Sự bứt ra này cho thấy khả năng di chuyển tới mức 259.53 trong 16 giờ tiếp theo. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment