EURCHF กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

EURCHF ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 2.38% จาก 0.95156 ไปยัง 0.97718 ในช่วง 10 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment