Cardano กำลังเข้าใกล้แนวรับของ ช่องแบบลง

Cardano กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ ช่องแบบลง ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 8 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 3 วัน ถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment