Bitcoin Cash SV đang tiến gần đường giá 49.5300 quan trọng

Bitcoin Cash SV đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 2 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng 7 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment