Aave đang tiến gần đường giá 79.3600 quan trọng

Aave đang di chuyển tới đường kháng cự. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức này trong quá khứ, chúng ta có thể chứng kiến sự bứt ra khỏi đường này, hoặc bật trở lại các mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 19 giờ gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng 5 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment