Bitcoin.mini กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Bitcoin.mini ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 11.18% จาก 191.41 ไปยัง 213.66 ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment