ETHBTC tiến gần mức kháng cự của Mô hình Lá cờ

ETHBTC đang tiến gần đường kháng cự của Mô hình Lá cờ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 5 ngày gần đây nhất. Nếu nó chạm đường này một lần nữa, nó sẽ làm như vậy trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment