China A50 đang tiến gần đường giá 13195.0000 quan trọng

China A50 đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 7 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 19 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment