DASH กำลังเข้าใกล้แนวรับของ ช่องแบบขึ้น

DASH กำลังเข้าใกล้เส้นแนวรับของ ช่องแบบขึ้น ราคาได้มาแตะเส้นนี้หลายครั้งแล้วในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา ถ้าหากราคาจะมาแตะที่เส้นนี้อีกครั้ง ราคาควรจะมาแตะในอีก 14 ชั่วโมง ถัดไป


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment