Apple đang tiến gần đường giá 153.91 quan trọng

Apple đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 38 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment