GBPCAD đang tiến gần đường giá 1.5220 quan trọng

GBPCAD đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 3 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 13 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment