ETHBTC tiến gần mức kháng cự của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

ETHBTC đang tiến gần đường kháng cự của Mô hình Hình chêm Hướng xuống. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 11 ngày gần đây nhất. Nếu nó chạm đường này một lần nữa, nó sẽ làm như vậy trong 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment