Berkshire Hathaway đang tiến gần đường giá 298.11 quan trọng

Berkshire Hathaway đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 17 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 20 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment