Alibaba กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

Alibaba ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 13.23% จาก 89.65 ไปยัง 100.04 ในช่วง 3 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment