EU Stocks 50 đang tiến gần đường giá 3710.8999 quan trọng

EU Stocks 50 đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 11 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 20 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment