China A50 đang tiến gần đường giá 14303.0000 quan trọng

China A50 đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 5 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 12 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment