Bank of America đang tiến gần đường giá 33.49 quan trọng

Bank of America đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 35 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 2 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment