Airbnb đang tiến gần đường giá 104.18 quan trọng

Airbnb đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 23 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 23 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment