DASH tiến gần mức hỗ trợ của Mô hình Tam giác

DASH đang tiến gần đường hỗ trợ của Mô hình Tam giác. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 20 giờ gần đây nhất. Nếu nó chạm đường này một lần nữa, nó sẽ làm như vậy trong 6 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment