Switzerland 20 đang tiến gần đường giá 10952.0000 quan trọng

Switzerland 20 đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 19 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment