Aave – tiến gần mức hỗ trợ của Mô hình Hình chêm Hướng xuống

Aave đang di chuyển tới đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi đường này trước đây, chúng ta có thể chứng kiến phá vỡ đường này hoặc bật trở lại mức hiện tại. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 2 ngày gần nhất và có thể chạm nó lần nữa trong vòng 12 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment