Có thể có biến động lớn trên EOS

EOS đã phá vỡ một đường của 0.9205 và gợi ý biến động tiềm năng tới mức 0.9111 trong vòng 5 giờ tiếp theo. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong quá khứ, vì vậy có lẽ nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt phá này trước khi đặt giao dịch. Nếu điểm bứt ra không xác nhận, chúng ta có thể chứng kiến sự thoái lui trở lại các đường đã thấy trong 22 giờ gần đây nhất.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment