AUDCAD – chạm đường giá tâm lý

AUDCAD đã phá vỡ đường hỗ trợ. Vì chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi mức giá này trong quá khứ, nhà giao dịch nên đợi xác nhận sự bứt ra trước khi giao dịch. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 16 ngày gần nhất và gợi ý một mức mục tiêu có thể ở khoảng 0.8812 trong 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment