SILVER đang tiến gần đường giá 21.7540 quan trọng

SILVER đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 18 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 3 ngày tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment