Bank of America đang tiến gần đường giá 31.63 quan trọng

Bank of America đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 4 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 5 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment