China A50 กำลังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง up

China A50 ได้เกิดการเคลื่อนตัวขนาดใหญ่ในทิศทางสูงขึ้น 7.73% จาก 13,216 ไปยัง 14,309 ในช่วง 24 วัน ที่ผ่านมา


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment