Apple đang tiến gần đường giá 150.81 quan trọng

Apple đang tiến gần đường kháng cự của Kháng cự. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 8 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 5 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment