Berkshire Hathaway sắp chạm đường giá quan trọng

Berkshire Hathaway đang tiến gần một đường của 308.86 mà nó đã chạm nhiều lần trong quá khứ. Chúng ta đã chứng kiến nó thoái lui khỏi vị thế này trong quá khứ, vì vậy ở giai đoạn này không rõ liệu nó sẽ chạm mức giá này hay bật lên như trước đây. Nếu Berkshire Hathaway tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, chúng ta có thể hy vọng nó sẽ chạm mức 308.86 trong vòng 22 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment