Apple đang tiến gần đường giá 144.19 quan trọng

Apple đang tiến gần đường hỗ trợ của Hỗ trợ. Nó đã chạm đường này nhiều lần trong 22 ngày gần nhất. Nếu nó chạm đường này lần nữa, nó có thể làm như vậy trong 21 giờ tiếp theo.


Trade Now Sign Up
Try a Free Demo Account

Leave a comment